Cauzele seismelor. Zone seismice in Romania • Avarii si pierderi produse de cutremure • Ce inseamna reducerea riscului seismic al constructiilor? • Ce categorii de cladiri sunt vulnerabile? • Legislatie privind reducerea riscului seismic • Ce este o expertiza tehnica a cladirii ? • Facilitati acordate pentru reducerea riscului seismic • Recomandari privind protectia si comportarea in caz de cutremur • Ce trebuie sa stiti despre pregatirea antiseismica • Ce trebuie sa faceti in caz de cutremur • Ce trebuie sa faceti dupa cutremur • Experienta cutremurelor si protectia antiseismica

Legislatie privind reducerea riscului seismic

ATRIBUŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI CETĂŢENI

Ce obligatii revin locuitorilor in privinta reducerii riscului seismic ?

Ce masuri se iau in privinta unor cladiri care constituie pericol public ?
 


 

Întrebare: Ce obligatii revin locuitorilor in privinta reducerii riscului seismic ?
           Raspuns: Potrivit  Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, Baza legala este Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 655 din 23.10.2001, cu modificarile publicate in M. O. partea I, nr. 616 din 29.08.2003, si prin Ordonanta pentru modificarea OG 20/1994 din 26 ianuarie 2006, reducerea riscului seismic reprezinta o actiune de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure  si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.
 

Potrivit acestei legi, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona, in conditiile legii, pentru identificarea, expertizarea tehnica a constructiilor, aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor, in functie de concluziile fundamentate in raportul de expertiza tehnica .

Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii, sunt obligate sa procedeze, in conditiile legii, la proiectarea si executia lucrarilor de interventie iar proprietarii locuintelor – persoane fizice -  din cladirile multietajate, incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public beneficiaza de  o serie de facilitati.

Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice, care au in administratie aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.

 

Întrebare: Ce masuri se iau in privinta unor cladiri care constituie pericol public ?
            Raspuns:
Cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, se includ in programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite in continuare programe anuale.
            Aceste cladiri prezinta pericol public in situatiile in care, dupa caz
:

bullet

cuprind spatii publice cu alta destinatie decat aceea de locuinta, ocupate temporar/permanent de un numar mare de persoane;

bullet

sunt amplasate in zone dens circulate si/sau cu aglomerari de persoane;

bullet

adapostesc valori materiale si/sau de patrimoniu cultural.

 Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile incluse in programele anuale se vor asigura astfel:

  1. din transferuri de la bugetul de stat, si/sau din credite, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit b).

  2. din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrative teritoriale.

  3. din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupa caz, in limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, existente in proprietatea sau in administrarea celorlalte institutii publice, in functie de subordonarea institutiilor respective;

  4. din fondurile publice ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea acestora.

  5. din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice sau juridice, dupa caz, ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Institutiile publice si agentii economici care detin locuinte si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in cladirile incluse in programele anuale sunt obligati sa asigure finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna.

Pentru cladirile incluse in programele anuale primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor lua masurile necesare pentru actionarea in justitie a proprietarilor care obstructioneaza desfasurarea activitatilor de proiectare si/sau executie a lucrarilor de consolidare a cladirilor nominalizate in programele anuale, la judecatoria in raza caruie este situata cladirea, in procedura de urgenta si cu scutirea taxei de timbru.

Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor, in vederea prevenirii unui eventual dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei  de judecata sa oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, incadrarea in clasa I de risc seismic, sa ia masurile de interventie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia.

Prin Ordonanta pentru modificarea OG 20/1994 din 26 ianuarie 2006, s-a detaliat sistemul de obligatii si facilitati pentru proprietarii persoane fizice si juridice. S-au introdus termene de 2 ani pentru proiectarea lucrarilor si 2 ani pentru executarea lor. De asemenea, s-au inclus obligatii solidare si pentru proprietarii / administratorii spatiilor publice cu alta destinatie realizate in scopul desfasurarii de activitati care implica aglomerari de persoane, la parterul sau subsolul cladirilor cu peste P+3 etaje construite inainte de 1978. Autoritatile locale vor trece la identificarea si inventarierea cladirilor de acest tip si notificarea si/sau renotificarea proprietarilor si asociatiilor pentru a le expertiza si a respecta apoi concluziile specialistilor abilitati. Din 2006, se considera contraventii sanctionate cu amenzi nerespectarea obligatiilor si termenelor notificate de autoritati.

Pentru realizarea in conditii de siguranta a lucrarilor de consolidare si asigurarea continuitatii acestora, activitatilre comerciale si nonprofit desfasurate in spatiile existente din cladirile nominalizaze in programele anuale se suspenda de drept pe durata executiei lucrarilor de consolidare.